Lokata – jak odzyskać środki po śmierci małżonka?

Świadomość finansowa Polaków z roku na rok rośnie. Uczymy się nie tylko odpowiednio zarządzać swoimi pieniędzmi, ale także coraz częściej oszczędzamy. Najbardziej bezpiecznym produktem oszczędnościowym są lokaty (sprawdź najwyżej oprocentowane lokaty online na polisolokaty.pl). Niestety niewielki odsetek osób zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci, a pozostawione depozyty, z chwilą dostarczenia do banku aktu zgonu pozostają blokowane do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Co dzieje się z lokata po śmierci jej właściciela?

Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła dyspozycji dotyczącej wkładu na wypadek śmierci pieniądze zostają zamrożone na lokacie. Ma to miejsce wówczas, gdy tylko zmarły był właścicielem rachunku. Jeśli właścicieli było kilku sprawa wygląda inaczej. Warto podkreślić, że bank ma obowiązek po okazaniu przez osobę bliską dokumentów wymaganych przez bank, do wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest to postępowanie niezależne od dyspozycji wkładem i postępowania ustalającego krąg spadkobierców.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Za życia każdy z nas może ustanowić w banku dyspozycję dotyczącą upoważnienia jednej czy kilku osób do pobrania oszczędności bez decyzji o nabyciu spadku. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pozostała suma wchodzi w skład masy spadkowej. Posiadając konto indywidualne warto w taki sposób rozdysponować nasze oszczędności na wypadek nieoczekiwanej śmierci. Pozwoli to uniknąć zbędnych procedur i zabezpieczy bliskich.

Rachunek wspólny małżonków

Jeśli zmarły posiadał wspólny rachunek bankowy z małżonkiem bank może środki z konta przekazać na indywidualne konto małżonka, ewentualnie rozwiązać umowę i wypłacić środki, ale tylko połowę. Druga część wchodzi do spadku.

Dokumenty dla spadkobierców

Każde oszczędności, na rachunku, czy lokacie dziedziczą w ustalonych częściach spadkobiercy. Aby bank mógł przekazać im należne kwoty konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego sądowego, lub przedstawienie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy muszą do banku przedłożyć akt zgonu właściciela rachunku/lokaty, postanowienie lub akt notarialny dotyczące dziedziczenia. Wówczas bank zgodnie z postanowieniami przekaże środki poszczególnym spadkobiercom w częściach zgodnych z orzeczeniem.

Aby sprawa zakończona był bez zbędnej zwłoki warto więc za życia wskazać osoby uprawnione do wypłaty w dyspozycji. Po śmierci najszybszy sposób to przedstawienie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (sprawy w sądzie trwają zdecydowanie dłużej).