Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a wyrejestrowanie

Zbycie pojazdu to czynność, która wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Jedną z nich jest zawiadomienie odpowiedniego organu o przeniesieniu własności samochodu. Należy pamiętać, że samo zawiadomienie nie jest jednak równoznaczne z wyrejestrowaniem pojazdu. Wyrejestrowanie to odrębna procedura, która wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Czym jest zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu to obowiązek, który spoczywa na dotychczasowym właścicielu samochodu. Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zbywca pojazdu jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Zawiadomienie powinno zawierać dane nabywcy, jego adres zamieszkania oraz datę zbycia pojazdu.

Czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem?

Warto podkreślić, że samo zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie jest tożsame z jego wyrejestrowaniem. Wyrejestrowanie to odrębna procedura, która wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Aby wyrejestrować pojazd, należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana), tablice rejestracyjne oraz zaświadczenie o demontażu pojazdu lub dokument potwierdzający kasację.

Jakie są konsekwencje niezawiadomienia o zbyciu pojazdu?

Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprzedaży może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla zbywcy. Zgodnie z art. 140mb Kodeksu wykroczeń, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu, podlega karze grzywny. Co istotne, zbywca pojazdu może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe popełnione przez nabywcę do czasu zgłoszenia zbycia, nawet jeśli fizycznie nie miał już pojazdu w posiadaniu.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu to obowiązek, który należy dopełnić w terminie 30 dni od dnia sprzedaży samochodu. Trzeba jednak pamiętać, że samo zawiadomienie nie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem pojazdu. Wyrejestrowanie wymaga odrębnego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu może narazić zbywcę na odpowiedzialność za wykroczenia popełnione przez nabywcę. Warto zatem zadbać o dopełnienie wszystkich formalności związanych ze zbyciem pojazdu, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.